آبگرمکن ممکن است با مشکلاتی ازقبیل چکه ی آب ،گرم نشدن آب و نبود آب گرم کافی روبه رو شود به دلیل هماهنگ نبود دمای دستگاه با دمای فصل یا زمان بر بودن گرم شدن آب به علت رسوب یا کثیف بودن سوراخ خروجی شعله.