مهم ترین کارکرد هود خارج کردن بو ، دود و بخار هنگام پخت با اجاق میباشد. به دنبال استفاده از هود چربی و رطوبت کمتری در اشپزخانه می نشیند و آشپزخانه برای مدت بیشتری تمیز می ماند. هود مانع رشد قارچ و کپک در محیط اشپزخانه می شود.
مشکلاتی از قبیل سوختن برد ،درست عمل نکردن سنسور ،مکش ضعیف وزیاد شدن صدا ممکن است عملکرد هود را مختل کند . تعمیر آن بین ۱۵ تا ۶۰ دقیقه زمان میبرد.